تغییر تراز اقتصادی کشور با فناوری زیستی

مصطفی قانعی با اشاره به فناوری زیستی گفت: این فناوری شناخته شده می‌تواند در جابه جایی تراز اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: مدل توسعه‌ای که در ستاد توسعه زیست فناوری به دنبال آن هستیم استفاده از شتاب دهنده‌ها است. دلیل این امر آن است که علیرغم سرمایه گذاری‌های کلانی که توسط دولت در بخش پژوهش انجام شده، نتیجه درخور توجهی حاصل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه معاونت علمی برای حل مشکل اتصال دانشگاه به صنعت شکل گرفته است، گفت: معاونت علمی از ستاد‌های توسعه فناوری مختلفی تشکیل شده است و ستاد توسعه زیست فناوری، یکی از این ستاد‌ها است.