انتصاب استاد دانشگاه واشنگتن عضو افتخاری علوم پزشکی ایران

پروفسور محسن نقوی استاد دپارتمان علوم سنجش و ارزشیابی سلامت دانشگاه واشنگتن به عنوان عضو افتخاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزیده شد.

با ابلاغ دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محسن نقوی استاد دپارتمان علوم سنجش و ارزشیابی سلامت (Health Metrics and Evaluation Sciences) در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، به عنوان استاد وابسته افتخاری مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد.

پروفسور نقوی، پیش از پیوستن به دانشگاه واشنگتن، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و مدتی نیز در دانشگاه هاروارد مشغول به کار بود.

دکتر مرادی به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابتدای نوامبر ٢٠١٨ وابستگی افتخاری دکتر نقوی را به وی ابلاغ و اعطاء کرد.

پروفسور نقوی علاوه بر اینکه در سال های اخیر، همواره در فهرست پژوهشگران Highly cited قرار داشته، در سال ٢٠١۶ توسط موسسه Clarivate Analytics به عنوان یکی از Most influential scietific minds در دنیا انتخاب شده است.