ایجاد دوره کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری در دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

دکتر مینایی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس، در نشست شورای دانشگاه در این باره اظهار کرد: این رشته تحت عنوان گرایش مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۲۵ سال در این دانشگاه دایر بوده ولی به دلیل برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت این گرایش به رشته تبدیل شده و باید مجوز آن جداگانه اخذ گردد.

پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری در دانشکده علوم پزشکی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ادامه دکتر ونکی، مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس در خصوص دلایل توجیهی و اهمیت ایجاد این رشته، اعضای هیأت علمی و امکانات گروه توضیحاتی را عنوان کرد.