رشته بهداشت حرفه ای

مرضیه میرزا حسینی مرضیه میرزا حسینی بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران
منابعی که ایشان استفاده کردند کتابها و جزوات دانشگاه تهران و کلاسهای حضوری موسسه معین بوده است.
وی افزود اطلاعات زیادی در مورد رشته ام داشتم و آن را با علاقه زیاد انتخاب کردم و با تلاش و پشتکارم توانستم موفق شوم.
توصیه کردند اولین امر موفقیت پشتکار و نداشتن استرس میباشد.