رشته باکتری شناسی

خانم فریبا محمدی پذیرفته شده ارشد باکتری شناسی دانشگاه شهید بهشتی ایشان موفقیت خود را بیشتر در کلاسهای حضوری و جزوه های اساتید موسسه معین میدانستند و همچنین ایشان از کلاس باکتری دکتر اسماعیلی استفاده کردند و زبان را در موفقیت خود سهیم دانستند و گفتند شخصاً از مجلات انگلیسی استفاده زیادی کردم.
ایشان اشاره داشتند که درس خواندن را از آذر ماه شروع کردند که در ابتدا روزی 5 الی 6 ساعت و یک ماه آخر را 10 الی 12 ساعت مطالعه داشتند.

شفریبا محمدی