رشته آموزش پرستاری

خانم  شیوا پاک نعمت رشته آموزش پرستاری دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران ارشد آموزش پرستاری
منابعی که ایشان استفاده کردند کتاب مادران و نوزادان ویلیام ، کلاسهای حضوری داخلی جراحی و 8 مرحله آزمون آزمایشی موسسه معین بوده است و اشاره کردند کتاب نکات برتر پرستاری و خلاصه کردن دروس بیشترین تاثیر را در موفقیتشان داشته است.
ایشان افزودند دانشجو بودند و از همان سال اول دانشگاه شروع به درس خواندن کردن و نکته برمیداشتند و روزی 4 الی 5 ساعت درس میخواندند و توصیه ایشان برای کسانی که قصد شرکت در آزمون را دارند این بود که باید درس خواندن را زود شروع کنند ، نکته برداری کنند و از زبان و ترجمه فرار نکنند و خودشان را با آن آشنا کنند.