رشته آموزش بهداشت

هانیه  جورمند هانیه جورمند رشته آموزش بهداشت دانشگاه ایران
ایشان از کلاسهای موسسه معین و جزوات اساتید این موسسه استفاده کردند و اشاره کردند کلاسهای  استاد قربانی و استاد حاجی پور بیشترین تاثیر را در موفقیتشان داشت.
ایشان اظهار داشتند اگر فرصت دوباره انتخاب رشته را داشته باشند اپیدمیولوژی را انتخاب میکنند اما چون دو سال برای این رشته آزمون دادند و قبول نشدند آموزش بهداشت را انتخاب کردند.