کتاب میکروب شناسی مواد غذایی

دنیای امروز دنیای رقابت است و کسی در این رقابت پیروز است که توانمندتر ظاهر شود. شرکت درکنکورهای تحصیلات تکمیلی نیز به نوبه خود رقابت شدیدی رابرای جویندگان راه علم ودانش بوجود می آورد که برای کسب بهترین نتیجه تلاش بسیار زیادی مورد نیاز میباشد

موسسه علوم وفنون معین که از سال 1379 با انگیزه ارتقاء سطح علمی گروه پزشکی پابه عرصه علم ودانش نهاد  و پس از تالیف صدها عنوان جزوه به روز شده درخصوص آمادگی کنکورهای تحصیلات تکمیلی گروه پزشکی وپیراپزشکی در راستای رسالت خود اقدام به تاسیس انتشارات علوم وفنون معین جهت ارائه کتابهای مورد نیاز دانشجویان توسط اساتید بزرگ کشور نمود .

کتاب معین